Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Lustigová, Eva, 1956-


Narozena 1956 v Praze. Spisovatelka, dokumentaristka, dcera spisovatele Arnošta Lustiga.